Όροι Χρήσης και Ασφάλεια Δεδομένων

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υποδηλώνει την αποδοχή των σχετικών κάτωθι αναφερόµενων όρων κι προϋποθέσεων χρήσης

Τα κάτωθι αναφερόµενα αποτελούν την πολιτική που εφαρµόζει η εταιρεία Θωμάς Χριστοδουλίδης.

Το περιεχόµενο των ιστοσελίδων µας δύναται να περιέχει, µεταξύ άλλων θεµάτων ποικίλου ενδιαφέροντος, και πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία µας και τα προϊόντα της που εµπορεύεται, πληροφορίες προς τους γονείς, διαφηµίσεις, υπηρεσίες ψυχαγωγίας, κλπ

Η Fantom προς το παρόν δεν συλλέγει, αποθηκεύει και /ή άλλως πως επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Η κάτωθι αναφερόµενη πολιτική προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο των ενηλίκων όσο και των ανηλίκων επισκεπτών θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα µόλις η εταιρία ανακοινώσει ότι προτίθεται να συλλέξει, αποθηκεύσει ή άλλως πως επεξεργαστεί είτε τα δικά σας προσωπικά δεδοµένα είτε αυτά των παιδιών σας και αφού πρώτα εξασφαλίσει την τήρηση των προβλεποµένων από την κειµένη νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα διατυπώσεων και προϋποθέσεων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/χρήστη του ∆ικτυακού µας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού ∆ικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.∆. 207 / 1998. Π.∆. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, όσο και του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (µε εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόµο και τις αρµόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο ∆ικτυακός µας τόπος διατηρεί Αρχεία µε τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Οι χρήστες του ∆ικτυακού µας τόπου παρέχουν την συγκατάθεση τους στην να χρησιµοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία από την Fantom , Θωμάς Χριστοδουλίδης.

Επιπλέον στη περίπτωση «δεσµών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο ∆ικτυακός µας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης του ∆ικτυακού µας τόπου έχει δικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης (συµπεριλαµβανοµένης διόρθωσης) σχετικά µε τυχόν τηρούµενα προσωπικά δεδοµένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτηµα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την «Θωμάς Χριστοδουλίδης».

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Η FANTOM αποσκοπεί στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, ιδιαιτέρως δε όταν πρόκειται για παιδιά και ανηλίκους. Πρόθεση της σχετικά µε όλες τις ιστοσελίδες που τηρεί και οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά, είναι η συµµόρφωση και εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και της Οδηγίας 95/46/ΕΚ περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων της Πράξης για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων των Παιδιών του 1988, τις Αρχές της Ελληνικού Κώδικα ∆ιαφήµισης και του Ν.2251/1994 σχετικά µε τις διαφηµίσεις που απευθύνεται σε παιδιά, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν στη διαφήµιση µέσω διαδικτύου. Όλες οι προωθητικές ενέργειες της FANTOM, της παρούσας ιστοσελίδας συµπεριλαµβανοµένης, εξετάζονται εξονυχιστικά προκειµένου να συµµορφώνονται µε αυτές τις διατάξεις και αρχές. Παρόλο που εξαντλούµε κάθε µέσο προκειµένου να διασφαλίσουµε την ασφαλή και ευχάριστη περιήγηση των παιδιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα, συνιστούµε και παροτρύνουµε τους γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά τους κατά την επίσκεψη τους στο διαδίκτυο και να µας συνεπικουρούν στην προσπάθειά µας να προστατεύσουµε τα προσωπικά τους δεδοµένα δίνοντας τους οδηγίες να µην παρέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χωρίς την άδειά σας.

Τα περισσότερα πεδία µε περιεχόµενο απευθυνόµενο σε παιδιά δεν προαπαιτούν την καταχώρηση από τα παιδιά προσωπικών τους δεδοµένων. ∆εν απαιτούµε από τα παιδιά να καταχωρήσουν περισσότερες πληροφορίες από εκείνες που είναι απαραίτητες για τη συµµετοχή τους σε ένα διαγωνισµό, παιχνίδι ή άλλη δραστηριότητα, ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους. Με τη δέουσα εξακρίβωση από την Εταιρεία µας της ταυτότητάς τους, οι γονείς µπορούν να ελέγχουν τις πληροφορίες που συλλέγουµε για κάθε παιδί, να ζητούν τη διαγραφή αυτών ή να µην επιτρέπουν τη συλλογή ή χρήση αυτών γνωστοποιώντας µας την επιθυµία τους αυτή εγγράφως στην προαναφερόµενη διεύθυνση επικοινωνίας.

Κατά την επίσκεψή σας στην παρούσας ιστοσελίδας, συγκεντρώνουµε πληροφορίες που σας αποδίδουν προσωπική ταυτότητα, τις οποίες χορηγείτε εσείς όταν εγγράφεστε ή άλλως πως δραστηριοποιείστε στην ιστοσελίδα µας. Με την άδεια του επισκέπτη και υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι άνω των 18 ετών οι ανωτέρω πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που χορηγούνται από τους επισκέπτες κατά την εγγραφή τους ή άλλη δραστηριοποίησή τους στις ιστοσελίδες, δύνανται να χρησιµοποιηθούν για προωθητικούς ή διαφηµιστικούς σκοπούς ή να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες του οµίλου εταιρειών της FANTOM  υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείµενη νοµοθεσία.

H FANTOM δύναται να επιτρέψει σε τρίτους την πρόσβαση στη βάση των δεδοµένων που τηρεί στο µέτρο που αυτό απαιτείται σε σχέση µε τις παρεχόµενες από την FANTOM υπηρεσίες, όπως π.χ. κατά την παροχή τεχνικών ή διεκπεραιωτικών υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρέχονται από τρίτους), ωστόσο η αποκάλυψη τέτοιων δεδοµένων υπόκειται σε συµβάσεις περί τήρησης απορρήτου και εµπιστευτικότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται ηλεκτρονικά χρησιµοποιούνται από τη FANTOM για ανάλυση marketing και προκειµένης της βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων της εταιρείας µας. Σε περίπτωση που η FANTOM θεωρήσει ότι η περιήγηση οποιουδήποτε επισκέπτη στην ιστοσελίδα µας δύναται να βλάψει είτε την εταιρεία µας είτε τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε οποιονδήποτε τρίτο, δικαιούµαστε να αποκαλύψουµε υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία τα προσωπικά του στοιχεία προκειµένου να αποτρέψουµε την οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταβάλουµε κάθε προσπάθεια να εντοπίσουµε το συγκεκριµένο επισκέπτη, να επικοινωνήσουµε µαζί του ή να κινηθούµε εναντίον του δικαστικώς. Επίσης δικαιούµαστε να αποκαλύψουµε προσωπικά δεδοµένα όταν η αποκάλυψη αυτή επιβάλλεται από το νόµο ή σε απάντηση αποδεδειγµένα νόµιµου αιτήµατος

Χρησιµοποιούµε τεχνολογία «cookie» (όταν ο εξυπηρετητής αποθηκεύει ειδικούς κωδικούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή επισκέπτη) προκειµένου να εντοπίζουµε τον συνολικό αριθµό των επισκεπτών σε κάθε µια από τις ιστοσελίδες µας υπό µορφή συνολικής απαρίθµησης. Σε αυτή τη διαδικασία δεν εξάγουµε αυτόµατα πληροφορίες επί προσωπικών δεδοµένων. Η τεχνολογία «cookie» χρησιµοποιείται µόνον για τη συλλογή µη προσωπικών ανωνυµοποιηµένων πληροφοριών όπως π.χ. τον τύπο του browser, το λειτουργικό σύστηµα και τα ονόµατα πεδίου προκειµένου να προσαρµοστεί η ιστοσελίδα στις ανάγκες κάθε επισκέπτη και να βελτιωθεί η εµπειρία που αποκοµίζει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας. Επίσης χρησιµοποιούµε και άλλης µορφής τεχνολογία, που ονοµάζεται καθαρό GIF’s η οποία µας παρέχει άλλες σηµαντικές ανώνυµες πληροφορίες, όπως πχ πότε έχει ανοιχτεί ένα ηλεκτρονικό µήνυµα. Αυτές οι µέθοδοι µας βοηθούν να αντιληφθούµε τους τρόπους διαχείρισης του δικτυακού µας τόπου από τους επισκέπτες µας και την αντίστοιχη προσαρµογή του στις ανάγκες τους.

Σε ορισµένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επισκέπτης έχει παράσχει πληροφορίες επικοινωνίας και είναι 18 ετών και άνω και έχει δηλώσει ότι θα επιθυµούσε να λαµβάνει µηνύµατα από εµάς, θα αποστέλλουµε σχετικές ειδοποιήσεις στους επισκέπτες, συνήθως µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων.

Οι ειδοποιήσεις αυτές που θα αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα αναγγέλλουν αναβαθµίσεις της ιστοσελίδας, πληροφορίες για νέα προϊόντα, προωθητικές και άλλες συναφείς ενηµερώσεις που ενδεχοµένως να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Ο υπεύθυνος ταχυδροµικών αποστολών άµεσα ή µέσω ανακοινώσεων θα ενηµερώνει τον επισκέπτη πώς να αποκλείει τη συγκεκριµένη εφαρµογή, πως δηλαδή να διακόπτει οποτεδήποτε την αποστολή τέτοιων ανακοινώσεων και µηνυµάτων. Επίσης η FANTOM συλλέγει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονόµατα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, και τα συναφή, όταν παρέχονται οικειοθελώς και εγγράφως από τον επισκέπτη σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους επισκεπτών, αρχεία ή στα πεδία διαγωνισµών ή εκθέσεων.

Με την εξαίρεση των κάτωθι αναφεροµένων, δεν συλλέγουµε εν γνώσει µας στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για παιδιά και ανηλίκους (κάτω των 18) χωρίς προηγούµενη συναίνεση των γονέων η οποία θα αποδεικνύεται όπως ο νόµος ορίζει και θα είναι αξιόπιστη και έγγραφη. Αρχικώς ζητούµε πληροφορίες για την ηλικία σας έτσι ώστε να παρέχουµε στους νεότερους σε ηλικία επισκέπτες της ιστοσελίδας µας ένα κατάλληλο ερωτηµατολόγιο όπου δεν ζητείται η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή να περιορίζουµε το εύρος των αιτουµένων πληροφοριών.

Σε περίπτωση προωθητικών και άλλων ενεργειών µέσω διαδικτύου, για τη συµµετοχή των παιδιών δεν προαπαιτείται η αποκάλυψη περισσότερων πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα εκτός από εκείνες που είναι απαραίτητες για τη συµµετοχή στη συγκεκριµένη κάθε φορά δραστηριότητα. Μπορούµε να συλλέξουµε ως πληροφορία το µικρό όνοµα του παιδιού σας και την ηλεκτρονική του διεύθυνση προκειµένου να επικοινωνήσουµε άπαξ µαζί του. Αυτές οι πληροφορίες διαγράφονται άµεσα από το σύστηµά µας αµέσως µετά την επικοινωνία.

Επίσης µπορούµε να συλλέξουµε ως πληροφορία το όνοµα του παιδιού σας, την ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός γονέα προκειµένου να ζητήσουµε σχετικά την έγγραφη συναίνεσή σας σε περίπτωση που αυτή απαιτείται. Σε αυτή την περίπτωση ο πληροφορίες διαγράφονται από το σύστηµά µας.

Σε ορισµένες περιπτώσεις συλλέγουµε το όνοµα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του τέκνου σας προκειµένου να επικοινωνήσουµε περισσότερες από µία φορές µαζί του όπου απαιτείται σχετικά µε συγκεκριµένο αίτηµα του τέκνου σας (όπως π.χ σχετικά µε τη συµµετοχή του σε διαγωνισµό ή κλήρωση, ή την εγγραφή του σε κατάλογο για λήψη ενηµερωτικών φυλλαδίων) ή όποτε κρίνουµε εµείς απαραίτητο ή σώφρον να προστατέψουµε το παιδί σας που συµµετέχει σε δραστηριότητες µε αλληλεπίδραση όπως σε κόµβο επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, αποστολή άµεσων µηνυµάτων ή υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Σε κάθε µία από αυτές τις περιπτώσεις, συλλέγουµε επίσης τις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις προκειµένου να σας γνωστοποιήσουµε την είσοδο του παιδιού σας στο συγκεκριµένο πρόγραµµα ή υπηρεσία. Με τη σχετική ειδοποίηση σας γνωστοποιούµε ότι έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας που τηρούνται για το παιδί σας στη βάση δεδοµένων που τηρούµε.

Οι περιορισµένες πληροφορίες που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, χρησιµοποιούνται µόνον για το σκοπό που δηλώνεται και διαγράφονται από τη βάση δεδοµένων µε την ολοκλήρωση της περιορισµένης διάρκειας προωθητικής ενέργειας, δραστηριότητας ή προγράµµατος.

∆ιατηρείτε πάντα το δικαίωµα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν στο παιδί σας και τηρούνται στη βάση δεδοµένων µας. Με κατάλληλη εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι γονείς δύνανται να ελέγξουν τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που έχουµε συλλέξει για το παιδί τους, να ζητήσουν τη διαγραφή αυτών ή να απαγορεύσουν την περαιτέρω συλλογή ή χρήση αποστέλλοντας µας σχετική επιστολή στην προαναφερόµενη διεύθυνση. Επιφυλάσσουµε κάθε δικαίωµά µας να τροποποιήσουµε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε σχετική ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα.

H χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούµε διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους και βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνιστά αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται σε αυτή (εφεξής η «Σύµβαση»). Κατά καιρούς η παρούσα ιστοσελίδα θα υφίσταται τροποποιήσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε και διαβάζετε τους όρους χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ειδική σηµείωση που αφορά στους Γονείς καθώς και την πολιτική προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρµόζει η Εταιρεία µας. ΕΑΝ ∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α. Η Fantom διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, επιµόρφωση και επικοινωνία.

∆εν έχετε δικαίωµα να αναπαράγετε, διανέµετε, τροποποιείτε, εκθέτετε, δηµοσιεύετε ή δηµιουργείτε παρεπόµενα προγράµµατα, αναδιατάσσετε, διαβιβάζετε ή άλλως πως χρησιµοποιείτε το περιεχόµενο της παρούσας ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε τρόπο και µορφή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Α∆ΕΙΑ ΤΗΣ FANTOM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά αντίγραφο του υλικού στον προσωπικό σας υπολογιστή για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγράψετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε ένδειξη σχετική µε δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικού σήµατος ή οποιοδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώµατος της «Θωμάς Χριστοδουλίδης» επί του συγκεκριµένου κάθε φορά υλικού.

Με εξαίρεση των παρατεθειµένων ανωτέρω, τίποτα από τα αναφερόµενα στους παρόντες όρους δεν δύναται να θεωρηθεί ότι συνιστά παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ή άλλου είδους. Εάν είστε δικαιούχος δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι αυτό έχει παραβιαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο µέσω της παρούσας ιστοσελίδας, παρακαλούµε να ειδοποιήσετε άµεσα την εταιρεία «Θωμάς Χριστοδουλίδης, FANTOM TOYS»  στη διεύθυνση info@fantom.gr

Το υλικό που εµπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή άλλου είδους σφάλµατα. Η χρήση και η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά και µόνον υπ΄ ευθύνη σας Ούτε η FANTOM ούτε οποιοσδήποτε τρίτος που εµπλέκεται στη δηµιουργία, παραγωγή ή θέση σε λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άµεση, τυχερή, παρεπόµενη, ή έµµεση ζηµία που προκαλείται ή απορρέει από την πρόσβαση σε ή/και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Η FANTOM δεν εγγυάται ότι οι λειτουργικές παράµετροι της παρούσας ιστοσελίδας θα είναι αδιατάρακτες ή ακώλυτες ή ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή ο εξυπηρετητής (server) που την καθιστά διαθέσιµη είναι απρόσβλητοι από ιούς ή άλλα επιζήµια λειτουργικά συστήµατα. Εάν η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή το περιεχόµενο των δικτυακών ιστοτόπων έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη συντήρησης ή αντικατάστασης παγίων, υλικών, εξοπλισµού ή δεδοµένων στον προσωπικό σας υπολογιστή η Fantom δεν θα φέρει ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση ανάληψης της σχετικής δαπάνης ή αποζηµίωσης σας για τον ίδιο λόγο. ∆ιευκρινίζουµε ότι οτιδήποτε στην παρούσα ιστοσελίδα σας παρέχεται

«ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Η FANTOM διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε και χωρίς προτέρα ειδοποίηση. Η FANTOM δεν έχει ελέγξει όλους τους δικτυακούς τόπους στους οποίους έχετε πρόσβαση µέσω της παρούσας ιστοσελίδας και δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο ιστοσελίδων τρίτων στις οποίες έχετε πρόσβαση µέσω της παρούσας. Η σύνδεση µε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας δεν συνιστά ούτε υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδοχή ή υποστήριξη των ιστοσελίδων αυτών και του περιεχοµένου τους. Η σύνδεση µε τις ιστοσελίδες αυτές ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα γίνεται µε αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Η FANTOM περαιτέρω δεν εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδοµένα προστατεύονται όπως ο νόµος προβλέπει κατά την επίσκεψή σας σε ιστοσελίδες άλλες πέραν της παρούσας. Η FANTOM δικαιούται να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους από καιρού εις καιρόν είτε επικαιροποιώντας είτε τροποποιώντας την παρούσα καταχώρηση, οι δε αναθεωρηµένοι όροι θα τίθενται σε ισχύ από τη σχετική καταχώρηση. Η FANTOM ελέγχει και διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα από τα κεντρικά της γραφεία και δεν δηλώνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι αυτό το υλικό είναι κατάλληλο ή διαθέσιµο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες.

Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο από άλλη εγκατάσταση, φέρετε ευθύνη για την συμμόρφωση σας µε την κατά τόπο εφαρμοστέα νοµοθεσία και εν προκειµένω στην εφαρµοστέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νοµοθεσία. Τα προϊόντα διατίθενται σε πολλά µέρη στον κόσµο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα ωστόσο ενδέχεται να προβάλλονται προϊόντα που δεν διατίθενται παντού. Εάν κάποιοι από τους παρόντες όρους δεν τυγχάνουν εφαρµογής, οι συγκεκριµένοι όροι θα λαµβάνονται υπόψη σε συνδυασµό µε το εφαρµοστέο κατά περίπτωση δίκαιο, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατόν, ενώ οι υπόλοιποι όροι θα παραµείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρµογή. Οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στην παρούσα ιστοσελίδα θα το εκλαµβάνετε ως ανήκον στην πνευµατική ιδιοκτησία της «Θωμάς Χριστοδουλίδης FANTOM»  εκτός και αν προβλέπεται το αντίθετο και δεν δικαιούστε να κάνετε χρήση χωρίς την έγγραφη άδεια της FANTOM εκτός και αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή στο λεκτικό της παρούσας ιστοσελίδας. Η FANTOM ούτε εγγυάται ούτε και δηλώνει ότι η χρήση από εσάς του υλικού που εµφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παραβιάζει δικαιώµατα τρίτων που δεν ανήκουν στην FANTOM.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage